FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 13 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
          วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อประมวลความคิดเห็น ความเดือนร้อนหรือความเสียหายของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นและนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบ รวมทั้ง พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ต่อไป โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
 
...................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 142 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
<
สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้คืนความสุขให้ผืนดินเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พสกนิกรกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำป่า เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
จ.กาฬสินธุ์จัดงานปรองดองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานอย่างมีมาตรฐานไม่ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ชาวกาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จ.กาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ราตรีแพรวา ราชินีแห่งไหม2557
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวเด่นเดือนกรกฎาคม2557 ”
รายงานพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ลดการใช้สารเคมีการเกษตร

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว