FONTSIZE
เกาะติดการเลือกตั้ง 2554
รายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ (24-28พค54)

วันที่ 28 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
รายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์
 
เขตเลือกตั้งที่ 1
• นางบุญรื่น ศรีธเรศ (พรรคเพื่อไทย)
• นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางจารุณี พิมพะนิตย์ (พรรคชาติไทยพัฒนา)
• นายชาญชัย  สืบผาง (พรรคไทยเป็นสุข)
• นางโศภิสรา  สุทธิแสน (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) 
• นายชัย คูสกุลรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
• นายชนะพล  สุทธิพรม (พรรคความหวังใหม่)
• พันโทจีระ ธนะเสน (พรรครักษ์สันติ)

เขตเลือกตั้งที่ 2
• นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (พรรคเพื่อไทย)
• ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา (พรรคภูมิใจไทย)
• นายสงคราม  ล้านพลแสน (พรรคพลังคนกีฬา)
• นางสาวนัจยา สุวรรณชาติ (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายสุรพล พงษ์หรรษา (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 3
• นายคมเดช ไชยศิวามงคล (พรรคเพื่อไทย)
• นายจำลอง ภูนวนทา (พรรคประชาธิปัตย์)
• นายปราการ  อุตสาห์ (พรรคชาติไทยพัฒนา)
• นายบวร ภูจริต (พรรคภูมิใจไทย)
• นายสง่า  สีทำมา(พรรคประชาธรรม) 
• นายวิทยา  ภูมิเหล่าแจ้ง (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายสุดชาย บุญไชย (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 4
• นายพีระเพชร ศิริกุล (พรรคเพื่อไทย)
• นายสำราญ ญาณกาย (พรรคภูมิใจไทย)
• นายชอบเรียน วงศ์ศิริ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางสาวญาดารัศมี  สามคุ้มทิม (พรรคชาติสามัคคี)
• นายจิราวุฒิ  สุทธิแสน (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) 
• นายเกรียงไกร ภูคงสด (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 5
• นายนิพนธ์ ศรีธเรศ (พรรคเพื่อไทย)
• นายสุวิทย์ นันอำไพ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางสาวภัทรา วรามิต­ร (พรรคภูมิใจไทย )
• นายคงเดช เฉิดสถิตย์ (พรรคความหวังใหม่)
• นายบุญมี  โพธิ์ขี (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• ว่าที่ร้อยตรี ตาด  ขวาวงษ์ (พรรครักษ์สันติ)
• นายพัฒนา ระวีสี (ชาติไทยพัฒนา)

เขตเลือกตั้งที่ 6
• นายประเสริฐ บุญเรือง (พรรคเพื่อไทย)
• ดร.ธวัชวงค์ชัย ไตรทิพย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นายชาติชาย แสงยะลักษณ์ (พรรคกิจสังคม)
• นายแม้วมงคลไชย ไชยทองศรี (พรรคภูมิใจไทย)
• นายเชี่ยวชาญ อินทรเสนา (พรรคพลังมวลชน)
• นายบัณฑิต  ภูนากลม (พรรครักษ์สันติ)
• นางแววมณี โพธิ์ขี (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายอิสระ  อินทร์ยา (พรรคความหวังใหม่)
• นายพินิจ อัฐนาค (ประชาสันติ)
 
รวมผู้สมัคร 24-28 พค 54  จำนวน 43 คน 
 
 
....................................    http://pr.prd.go.th/kalasin
 
 
หัวข้อ
Download
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด
จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
 PRD INFOGRAPHIC
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
อป.มช.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย
<
รณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ แถลงข่าวการจับกุมผู้ลักลอบตัดและแปรรูปไม้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
กาฬสินธุ์ คลองสวย น้ำใส ประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวา
วงโฮมฮักเมืองกาฬสินธุ์ชนะการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน
ปรับปรุงบำรุงดินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยกุ้งก้ามกามเพิ่มอาหารโปรตีนโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th