FONTSIZE
เกาะติดการเลือกตั้ง 2554
รายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ (24-28พค54)

วันที่ 28 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
รายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์
 
เขตเลือกตั้งที่ 1
• นางบุญรื่น ศรีธเรศ (พรรคเพื่อไทย)
• นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางจารุณี พิมพะนิตย์ (พรรคชาติไทยพัฒนา)
• นายชาญชัย  สืบผาง (พรรคไทยเป็นสุข)
• นางโศภิสรา  สุทธิแสน (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) 
• นายชัย คูสกุลรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย)
• นายชนะพล  สุทธิพรม (พรรคความหวังใหม่)
• พันโทจีระ ธนะเสน (พรรครักษ์สันติ)

เขตเลือกตั้งที่ 2
• นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (พรรคเพื่อไทย)
• ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา (พรรคภูมิใจไทย)
• นายสงคราม  ล้านพลแสน (พรรคพลังคนกีฬา)
• นางสาวนัจยา สุวรรณชาติ (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายสุรพล พงษ์หรรษา (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 3
• นายคมเดช ไชยศิวามงคล (พรรคเพื่อไทย)
• นายจำลอง ภูนวนทา (พรรคประชาธิปัตย์)
• นายปราการ  อุตสาห์ (พรรคชาติไทยพัฒนา)
• นายบวร ภูจริต (พรรคภูมิใจไทย)
• นายสง่า  สีทำมา(พรรคประชาธรรม) 
• นายวิทยา  ภูมิเหล่าแจ้ง (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายสุดชาย บุญไชย (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 4
• นายพีระเพชร ศิริกุล (พรรคเพื่อไทย)
• นายสำราญ ญาณกาย (พรรคภูมิใจไทย)
• นายชอบเรียน วงศ์ศิริ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางสาวญาดารัศมี  สามคุ้มทิม (พรรคชาติสามัคคี)
• นายจิราวุฒิ  สุทธิแสน (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) 
• นายเกรียงไกร ภูคงสด (พรรคความหวังใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 5
• นายนิพนธ์ ศรีธเรศ (พรรคเพื่อไทย)
• นายสุวิทย์ นันอำไพ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นางสาวภัทรา วรามิต­ร (พรรคภูมิใจไทย )
• นายคงเดช เฉิดสถิตย์ (พรรคความหวังใหม่)
• นายบุญมี  โพธิ์ขี (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• ว่าที่ร้อยตรี ตาด  ขวาวงษ์ (พรรครักษ์สันติ)
• นายพัฒนา ระวีสี (ชาติไทยพัฒนา)

เขตเลือกตั้งที่ 6
• นายประเสริฐ บุญเรือง (พรรคเพื่อไทย)
• ดร.ธวัชวงค์ชัย ไตรทิพย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
• นายชาติชาย แสงยะลักษณ์ (พรรคกิจสังคม)
• นายแม้วมงคลไชย ไชยทองศรี (พรรคภูมิใจไทย)
• นายเชี่ยวชาญ อินทรเสนา (พรรคพลังมวลชน)
• นายบัณฑิต  ภูนากลม (พรรครักษ์สันติ)
• นางแววมณี โพธิ์ขี (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
• นายอิสระ  อินทร์ยา (พรรคความหวังใหม่)
• นายพินิจ อัฐนาค (ประชาสันติ)
 
รวมผู้สมัคร 24-28 พค 54  จำนวน 43 คน 
 
 
....................................    http://pr.prd.go.th/kalasin
 
 
หัวข้อ
Download
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด
จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%
 
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ช่วยผู้ประสบภัยต้นยางนาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เขื่อนลำปาวระบายน้ำเพิ่ม
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แถลงผลการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
เปิดฝายมีชีวิตแห่งที่ 69
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯตรวจโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
สเปิดฝายมีชีวิตอำเภอห้วยเม็ก
ราคาปลานิลเริ่มขยับ กก.ละ 60 บาท
ผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ.กาฬสินธุ์
เตรียมทำระบบท่อส่งน้ำให้เกษตรกร
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th