ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มี.ค. 2555 )
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
จังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผลการคัดเลือกมีดังนี้
๑.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุธศักราช ๒๕๕๔ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับประเทศ รวม ๔ คน มีดังนี้ ๑) พันตำรวจเอกชาตรี ปรีชาพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
๒) นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอบ้านแฮด ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
๓) นายศรวุฒิ ดวงพิมพ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
๔) นายธีรวุฒิ ขันประกอบ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับจังหวัด รวม ๑๑ คนมีดังนี้ ๑) นายครรชิต คงสมของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๒) นายยงยุทธ พรหมแก้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕
๓) นางพิจิตรา มหาหิง ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
๔) นายชุมพล สายแสงทอง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
๕) นางสุพร ไชยยศ ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๖) นายสุภาพ ลุนบง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓
๗) นางยุพาพักตร์ สะเดา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒ ๘) นายยุทธชัย แพงปัสสา สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
๙) นางกัญญาภัค อัครวิมุต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ๑๐) นายธัมมขันธ์ เอื้อศรี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
๑๑) นายนิกร นาคทน เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 338 คน จำนวนคนโหวต 0 คน