ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 เม.ย. 2555 )

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวขอนแก่นร่วมพิธีสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการต่างประเทศ ให้ชาติไทยคงเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ บ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์มีความมั่งคั่งมากกว่ายุคสมัยใด ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ทรงทำลายฝิ่นให้หมดไปจากประเทศ ทรงใช้เงินถุงแดงมาชดใช้แลกอธิปไตยของชาติกรณีพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศส ร.ศ.112 ตลอด 27 ปีแห่งการครองราชย์ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนามาตราบจนทุกวันนี้ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 จัดที่ศาลาประชาคมขอนแก่น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔จังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผลการคัดเลือกมีดังนี้
๑.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุธศักราช ๒๕๕๔ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับประเทศ รวม ๔ คน มีดังนี้ ๑) พันตำรวจเอกชาตรี ปรีชาพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
๒) นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอบ้านแฮด ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
๓) นายศรวุฒิ ดวงพิมพ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
๔) นายธีรวุฒิ ขันประกอบ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับจังหวัด รวม ๑๑ คนมีดังนี้ ๑) นายครรชิต คงสมของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๒) นายยงยุทธ พรหมแก้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕
๓) นางพิจิตรา มหาหิง ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
๔) นายชุมพล สายแสงทอง นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
๕) นางสุพร ไชยยศ ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๖) นายสุภาพ ลุนบง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓
๗) นางยุพาพักตร์ สะเดา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒ ๘) นายยุทธชัย แพงปัสสา สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
๙) นางกัญญาภัค อัครวิมุต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ๑๐) นายธัมมขันธ์ เอื้อศรี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
๑๑) นายนิกร นาคทน เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 172 คน จำนวนคนโหวต 0 คน