ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ขอนแก่นเปิดสอนภาษาเกาหลี

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )

คณะมนุษยฯ มข.เปิดสถาบันคิงเซจง สอนภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดสถาบันคิงเซจง ที่อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ Mr. Lee Sangcheol Director of language center จาก Chungnam National University ประเทศเกาหลี และ Mr. kim kihyoung Manager of language center พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอรรถพล ศรีกัลป์ ตัวแทนจากสำนักงานจัดงานงานจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดสถาบันคิงเซจง จำนวนกว่า 50 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนวิชาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 50 คน โดยทางคณะฯ ได้จัดให้อาจารย์ที่สอนเป็นชาวเกาหลี ต่อมาในปีการศึกษา 2552 คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การ KOICA ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลเกาหลี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จัดส่งอาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาเกาหลี ทั้งนี้ด้านความต้องการภาษาเกาหลีในตลาดงานมากเป็นอันดับ 3 รองจากภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยในแต่ปีจะมีคนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีจำนวนหลายพันคน ทั้งไปทำงาน ท่องเที่ยว และศึกษาต่อ ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีจึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีสร้างภาคีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และดำเนินการจัดตั้งสถาบันคิงเซจงขึ้น ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีสถาบันคิงเซจงอยู่เพียง 2 แห่ง คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดตั้งสถาบันคิงเซจง ขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี และเสริมความเข้มแข็งของสาขาวิชาภาษาเกาหลีของคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งให้บริการวิชาการการจัดอบรมภาษาเกาหลี แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และเผยแพ่รศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีแก่ผู่ที่สนใจทั่วไป
จำนวนคนอ่าน 1013 คน จำนวนคนโหวต 0 คน