ข่าวประชาสัมพันธ์
นศ.มขส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริม

วันที่ 14 พ.ย. 2554 )

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน(VDP) ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมพัฒนาประชาการและชุมชน (PCDA) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา เลขที่ 186/1 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 22 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ในเรื่อง การเลี้ยงปูนา การเพาะเห็ดและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษาดูงานในเรื่อง การเลี้ยงปูนานั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและนำชม ณ หมวดประมง เกี่ยวกับวิธีการ เลี้ยงปูนาในเชิงการทดลองวิจัย และในรูปแบบของเกษตรกรที่จะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นการเลี้ยงปูนานิ่มหรือปูถอด กระดอง ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ส่วนในเรื่อง การเพาะเห็ดและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร นั้น ได้รับการอนุเคราะห์บรรยายและนำชมโดย นายสุวัฒน์ บุญจันทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการนำชมผลงานที่ได้ทำไว้ในพื้นที่ส่วนตัว เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม ในวงท่อปูนในระดับครัวเรือน การจัดการระบบน้ำในนาข้าว ในแปลงผัก และแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งทุกเรื่องได้รับความสนใจจากผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก
นายมนต์สรรค์ สุโพธิ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้นำคณะกรรมการโครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน กล่าวหลังจากการศึกษาดูงานว่า "เรื่อง การเลี้ยงปูนา ได้รับแนวคิดจากนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาฝึกงานอยู่ที่โครงการฯ เกี่ยวกับการหามูลค่าเพิ่มจากปูนาที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของข้าวกล้าในนา โดยให้ทำเป็นปูนิ่มเพราะจะได้ราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้สืบหาผู้ที่มีผลงานการเลี้ยงปูนาได้สำเร็จ และได้ทราบว่าท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร เป็นผู้มีผลงานในเรื่อง การเลี้ยงปูนามานานแล้ว จึงได้มาศึกษาดูงานของท่าน ส่วนเรื่อง การเพาะเห็ดและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ของท่านอาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์ นั้น เนื่องจากมีสมาชิกหลายคนได้มีการทำนา และปลูกผัก การจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตน้อยหรือมาก จะทำให้มีการใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่า ส่วนการเพาะเห็ดในวงบ่อปูนนั้น คิดว่าเป็นอาชีพที่ทำได้เร็วและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกเกษตรกร จะสามารถเพราะเห็ดเอาไว้บริโภคได้เอง หากทำได้สำเร็จจากวิธีการที่ทำได้ง่ายๆก็อาจต่อยอดเป็นการเพาะแบบอาชีพต่อไป ได้”
จำนวนคนอ่าน 629 คน จำนวนคนโหวต 0 คน