เกาะติดลพบุรี
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 ม.ค. 2556 )

จังหวัดลพบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 เป็นกลหนึ่งในการสร้างความเข้าใจของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

              ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชนจากอำเภอต่างๆ รวม 112 คน เข้าร่วมอบรม

             ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งเบาะแสสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ให้กับทางราชการในการดำเนินการป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเกิดสาธารณภัย อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวน พัฒนาศักยภาพ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้าใจของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมทั้งการสร้างความสามัคคีของประชาชน ที่จะนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในที่สุด 

จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน