เกาะติดลพบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555

วันที่ 18 ม.ค. 2556 )

วันนี้ (18 มกราคม 2556)เวลา10.00 น. ที่ห้องชลสิทธิ์  โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา"โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555”    โดยมี ว่าที่ร้อยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย์  พลังงานจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงาน  

     การจัดสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงความเป็นมา เกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด การเก็บข้อมูล การรายงาน การสังเกตความผิดปกติของข้อมูล รวมถึงแนวทาง เทคนิค และกลยุทธ์ในการปรับปรุงการใช้พลังงานในหน่วยงาน เพราะพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมิได้มีแหล่งพลังงานภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20มีนาคม 2555 จึงเห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10    สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จึงสนองตอบนโยบายรัฐบาลโดยการจัดสัมมนาโครงการ ลดใช้พลังงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน ให้สามารถประหยัดพลังงานบรรลุตามเป้าหมายการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 15  ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการลดใช้พลังงานเพื่อลดภาระรายจ่าย ด้านค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในบ้านเพื่อผลในระดับประเทศต่อไป มีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการสัมมนา รวมจำนวน 300 คน

จำนวนคนอ่าน 417 คน จำนวนคนโหวต 0 คน