เกาะติดลพบุรี
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 ม.ค. 2556 )

วันนี้ (24 มกราคม 2556) เวลา 11.00 น.นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน คนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี2555 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลพิการตัวอย่าง การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ การแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ การจัดบริการสำหรับคนพิการ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การบริการตรวจสุขภาพ ตัดผม นวดแผนไทย การบริการจัดหางานสำหรับคนพิการ การแสดงของคนพิการ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารและการจับสลากชิงโชคของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน

                ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2555 ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานวันคนพิการสากล คือ "การขจัดอุปสรรคทั้งมวล เพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน” 

จำนวนคนอ่าน 140 คน จำนวนคนโหวต 0 คน