เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )

วันนี้(30 มกราคม 2556) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเพื่อพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนความมั่นคงในชีวิตของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยเน้นภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคสื่อสารมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเดินรณรงค์ติดริบบิ้นขาวและแจกสื่อประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว และแจกสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ การประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว และการอบรมให้ความรู้ด้านการค้ามนุษย์ แก่นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จำนวนคนอ่าน 128 คน จำนวนคนโหวต 0 คน