เกาะติดลพบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.)

วันที่ 1 มี.ค. 2556 )

              ที่ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  นายพิเชษไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายบุคคลในการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นที่ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จัดอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 จังหวัดละ 40 คน โดยมีรูปแบบ แนวทาง วิธีการเดียวกัน เน้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

              นายไชยยันต์ พงศะบุตร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคคล อป.มช. ให้กระจายทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 โดยฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองไทย การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย อป.มช. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในพื้นที่ และกำหนดให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

              ในการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. รุ่นที่ 2 ของ จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.2556 ที่ผ่านมา  มีผู้เข้ารับการอบรมครอบคลุมพื้นที่จาก 11 อำเภอ จำนวน 40 คน และจะมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนไปรับการอบรมรับความรู้เพิ่มเติมในระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขต และศึกษาดูงานในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไป

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน