เกาะติดลพบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้า

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )

วันนี้(4 มีนาคม 2556)เวลา 10.00น. ที่ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาศักยภาพของสินค้า การบริการของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัย มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสามารถผ่านข้อกำหนดการกรีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ทำให้การส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าและบริการ มาตรฐานปลอดภัย ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศในการผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการให้บริการอาหาร และการทำอินทรีย์บำบัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์คือ "แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืน”จึงมีความจำเป็นที่กลุ่มจังหวัดฯจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในอีก2 ปีข้างหน้า สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ จึงได้อนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2556 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนและมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจังหวัดละ 25 คน รวม 100 คนในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2556 และศึกษาดูงานในวันที่ 14 มีนาคม 2556
จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน