เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารชมนิทรรศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศ THAILAND 2020

วันที่ 13 มี.ค. 2556 )

นายพิเชษฐ ไพบูลย์สิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนาแผนการลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เข้าชมนิทรรศการและการสัมมานโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน เกี่ยวกับแผนการลงทุนโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2563 และการพัฒนางานทางหลวงเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 การนำคณะชมนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลจากการ รัฐบาลจัดงาน นิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน มาเผยแพร่และเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับประชาชนและนักลงทุนได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ตามร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีการนำเสนอร่าง พรบ .ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงกลางเดือน มี.ค.นี้ 

จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 0 คน