เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 18 มี.ค. 2556 )

              ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี วันนี้(18 มีนาคม 2556)

เวลา 10.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2556 วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556  เรื่องพิจารณา  การออกตรวจการโฆษณาสินค้า ฉลากสินค้า  การตรวจสอบสัญญาการขายตรงและตลาดแบบขายตรงของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556

ที่จะถึงนี้

            ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ ซึ่งรอบปีที่ผ่านมามีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนมายัง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนของจังหวัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ทราบวิธีการ หรือขั้นตอนการร้องเรียน หรือไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิของตนเองเท่าที่ควร

             อย่างไรก็ตาม ถือว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและรับบริการต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นชมรม การรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ทำงานการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มาก

จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน