เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน

วันที่ 21 พ.ค. 2556 )

เช้าวันนี้(21 พฤษภาคม 2556) เวลา 09.30 น. ที่ วัดหนองรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2556  เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน  และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของประชาชน  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบแก้ไขปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  "รูปแบบ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” 
จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน