เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการสัมมนาวิชาการ และวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )

         นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ ในหัวข้อ  " ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

                ทั้งนี้ ในปีนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ขยายโครงการมาสู่ระดับกลุ่มจังหวัด 2 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่ม เพราะในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดจำเป็นต้องแก้ไขปัญหารอบด้าน ดังนั้นการมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีเจ้าภาพที่ชัดเจน และมีมาตรฐาน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ (Evidence Base for Decision Making) จะทำให้การกำหนดทิศทางการพัฒนา การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย แผนงาน และการกำหนดโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดอย่างเหมาะสม และข้อมูลเหล่านี้ ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดำเนินการโครงการในกลุ่มจังหวัดได้อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน