เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็นเพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )

วันนี้(19 มิถุนายน 2556)  ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็น เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9 ล้านบาท เป็นตึกอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1ล้านบาท และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบอีก 8 ล้านบาท

             ปัจจุบันโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน มีเขตพื้นที่ให้บริการอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้สามารถมีความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะเฉพาะ สำหรับคนตาบอด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในสังคม ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น 99 คน

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน