เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง

วันที่ 22 มิ.ย. 2556 )

     วันนี้( 22 มิถุนายน 2556) เวลา 9.30 น. ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 800 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ

           ตามที่คณะกรรมการการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เห็นชอบให้ดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย)ในประเด็นการส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้าใจถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้ง และแนวทางในการสร้างความปรองดอง เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก ซึ่งเวทีการพูดคุยดังกล่าว ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการปรองดองที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคม โดยมอบให้กรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

           ทั้งนี้เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยในช่วงภาคเช้ามีการฉายวิดีทัศน์ สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้เข้าร่วม และวิทยากรเกริ่นนำความสำคัญของการพูดคุยกันในสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนนำสู่ข้อเสนอหาทางออกประเทศไทย ส่วนภาคบ่าย จะแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแบบอิสระโดยทุกความเห็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์จะเป็นทางออกประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน