รับสมัครงาน
บริษัท อีซูซุลพบุรี จำกัด

วันที่ 9 ธ.ค. 2556 )

ประเภทกิจการ : ขายรถยนต์,อะไหล่และซ่อมแซมรถยนต์
ตำแหน่งงานที่รับ :

ประกาศรับสมัครงาน
1พนักงานบัญชี/การเงิน จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 22-30 ปี เพศหญิง วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี
มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง,มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร
สามารถใช้โปรแกรม Ms - Office ได้ดี,มีความรู้การจัดการระบบ 5 ส
มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ทำบัญชี-รับจ่าย,ออกInvoice และใบกำกับภาษี
รับวางบิลและทำจ่ายเช็ค
ควบคุมเงินสดหมุนเวียน Petty Cash

2ผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจำสาขาลำนารายณ์)จำนวน1อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 27 ปีขึ้นไป เพศชาย-หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการด้านบริหารการขายอย่างน้อย 5 ปี ถ้าเกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
สามารถใช้โปรแกรม Ms - Office ได้ดี,มีความรู้การจัดการระบบ 5 ส
สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
วางแผนการขาย,แผนการตลาดของบริษัทและปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
มีความเป็นผู้นำและบริหารงานภายในสายงานที่รับผิดชอบได้
รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
ควบคุม,ดูแล,บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3พนักงานช่างยนต์ จำนวน3อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 22 - 35 ปี เพศ ชาย วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือประการณ์ในการซ่อมรถยนต์
มีใบขับขี่รถยนต์,สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีและถูกต้อง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงรถยนต์ลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่ได้รับมอบหมายและเสร็จทันเวลาที่กำหนด
ดูแลอุปกรณ์,เครื่องมือ,สถานที่ตามกติกา 5 ส ,ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
4ที่ปรึกษางานบริการ(พนักงานรับรถ)Service Adivisorจำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี (ปวช.ต้องมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)
สาขาช่างยนต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง(ปวส.สาขาช่างยนต์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ หากมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงาน 1-2ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
รับรถลูกค้าเข้าซ่อม,รับเรื่องการแจ้งซ่อม,ควบคุมการตรวจรับรถ,หาข้อบกพร่องวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดเที่ยงตรง
ประมาณราคาอะไหล่,ค่าแรงงานซ่อมอย่าละเอียดและถูกต้อง,ประมาณราคาซ่อมพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน
เขียนใบสั่งซ่อมตรวจติดตามงานซ่อมทุกขั้นตอน,ตรวจเช็ครถก่อนนำส่งมอบให้แค่ลูกค้า
5ช่างซ่อมบำรุง/ล้างรถ จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์,ก่อสร้าง,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,น้ำปะปา,เครื่องใช้สำนักงานเบื้องต้น,อาคารสถานที่ของบริษัท
ควบคุม,ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในความรับผิดชอบในพร้อมใช้งานเสมอ
หากมีความสามารถด้านซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6หัวหน้าแผนกอะไหล่ จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 27 - 35 ปี เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ด้านอะไหล่ 3 ปี
มีใบขับขี่รถยนต์,สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีและถูกต้อง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
วางแผนการจัดซื้อ,การจัดเก็บสินค้าและสต๊อกควบคุมและตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้อง
ควบคุมและเก็บรักษาสินค้าให้เป็นระเบียบ,มีความปลอดภัยไม่เสียหายและสูญหาย
ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า,สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้าประวันวันและประจำเดือน
มีความรู้เกี่ยวกับ KPI และสามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง
7ผู้จัดการแผนก จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 30 - 40 ปี เพศ ชาย - หญิง วุฒิ ปวส ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์,สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Service Advisor หรือหัวหน้าช่างในศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์บริหารศูนย์บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีภาวะความเป็นผู้นำ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
วางแผนกำลังคนตามความสามรถของแผนก/เป็นที่ปรึกษาแผนกบริการด้านเทคนิค
ดูแลรับผิดชอบ,วางแผน,ควบคุม,ปรับปรุงงานของศูนย์บริการการรับรถ,ซ่อม,ตรวจสอบคุณภาพการซ่อม
บริหารจัดการงานทั้งหมดในสายบังคับบัญชา เช่น ยาง,ประดับยนต์ทั้งภายในและร้านภายนอก
สรุปยอดขายประจำวันและเอกสารขายทั้งหมด
8พนักงานขายรถเล็ก/ขายรถบรรทุก จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 25 - 40 ปี เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติทำงานเชิงบวก,มีทักษะการสื่อสาร,เจราต่อรอง,มีไหวพริบและรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมาย
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษระดับพอใช้,สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง
มีใบอนุญาตขับขี่และถ้ามีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดรถบรรทุก,สนับสนุนแผนการขายและแผนการตลาดและนำไปปฏิบัติจริง
ประสานงานขายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด(เคราะห์สินเชื่อ,ตรวจสอบเครดิต,เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
ให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อ,จัดทำและดูแลแฟ้มเอกสารสัญญา)
สื่อสารกับไฟแนนซ์,อู่ต่อตัวถังและประกันภัยเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น
มีความสามารถเรียนรู้,เข้าใจความรู้พื้นฐานกระบวนการทำงานของรถยนต์และรถบรรทุก
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน ลพบุรี,ลำนารายณ์
ตำแหน่งงาน เปิดรับเฉพาะสาขาลำนารายณ์เท่านั้น
เขียนใบสมัครได้ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา เช้า 8.30-11.30 น. บ่าย 13.30 - 16.30 น.

สวัสดิการ
เงินเดือน ตามตกลง
ชุดยูนิฟอร์ม
ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆที่กฏหมายกำหนด
เบี้ยขยัน(บางตำแหน่ง)
ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่ง)
ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์,ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)
โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
กองทุนกู้ยืนพนักงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
ส่วนลดการซื้อรถยนต์และค่าอะไหล่
วันที่ประกาศ :30/11/2556


ชื่อผู้ที่ติดต่อ : น.ส.อรวรรณ เศษสุข
ชื่อบริษัท : บริษัท อีซูซุลพบุรี จำกัด
ที่อยู่ : 91/11 หมู่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ :036-422141 ต่อ 24
Email : taesaesuk@gmail.com

จำนวนคนอ่าน 2755 คน จำนวนคนโหวต 0 คน