เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัด โครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย “สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”

วันที่ 11 พ.ค. 2555 )

        วันนี้(11 พฤษภาคม 2555) เวลา 17.00น. ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย "สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”จังหวัดลพบุรี ซึ่งเมื่อเวลา 14.30 น. ก็ได้มีการแถลงข่าวโครงการฯนี้ ณ ที่ทำการสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ก่อนแล้ว

              จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนแก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพให้รู้จักนำหลักการ วิธีการสหกรณ์สู่การปฏิบัติด้วยการรวมกันซื้อ รวมกันขาย เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่มวลสมาชิก ลดขั้นตอนทางการตลาดและพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีสหกรณ์หลายแห่งสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าขบวนการสหกรณ์จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ จึงได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม”ขึ้น โดยนำผลผลิตมาจำหน่าย ประกอบด้วย ข้าวสารคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัด นมกล่องพร้อมดื่มจากสหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ก พัฒนานิคมจำกัด นอกจากนี้ยังมีไข่ไก่และสินค้าอุปโภค บริโภค จากกลุ่มอาชีพที่ได้นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่าย รวม 15 กลุ่มอาชีพ อีกด้วย

 

จำนวนคนอ่าน 200 คน จำนวนคนโหวต 0 คน