เกาะติดลพบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 เม.ย. 2557 )

ที่บริเวณวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน” และประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเพื่อคัดสรรวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน” 4 วิถีไทย ประกอบด้วย ด้านประเพณี ด้านศิลปะการแสดง ด้านอาหาร และด้านผ้าทอ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการปรับบทบาทของกระทรวงสังคม ไปสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมใน ๓ มิติ คือ "สืบสาน สร้างสรรค์ บูรณาการ” ในเชิงสังคม เชิงเศรษฐกิจ และเชิงบริหารจัดการ การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการค้นหา "ของดีบ้านฉัน” จังหวัดลพบุรี เช่นประเพณีที่โดดเด่น ศิลปะการแสดง หรืออาหารที่ดีที่สุดจากทุกตำบล ของจังหวัดลพบุรี นำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความตระหนักในบ้านเกิดและเกิดการ "สืบสานของดีบ้านฉัน” จากรุ่น สู่รุ่น เกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าของรากวัฒนธรรมก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีด้วย โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน”จากทุกอำเภอ การมอบเกียรติบัตรแด่เจ้าขององค์ความรู้รากวัฒนธรรมจากทุกอำเภอ การแสดงศิลปะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดสรรของดีบ้านฉัน การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยรามัญ และการแสดงเดินแบบชุดไทยรามัญใส่สวย
จำนวนคนอ่าน 193 คน จำนวนคนโหวต 0 คน