เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 28 เม.ย. 2557 )

วันนี้( 28 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีในวงเงิน 3,000,000 บาท ใช้ในการก่อสร้าง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ที่ถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนในตำบลเพนียดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีด้านการผลิตอาหารปลอดภัย ทั้งนี้พื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีและอำเภอใกล้เคียงได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอหนองม่วง เป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิด โค กระบือ รวมกันประมาณ 55,924 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จำนวน 4,310 ราย อัตราการฆ่าโค กระบือเพื่อการบริโภคในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 50-80 ตัว/วัน มีผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 42 ราย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์โค กระบือ 23 ราย จังหวัดลพบุรีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพให้โรงฆ่าสัตว์ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดและให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน