เกาะติดลพบุรี
สรรพากรพื้นที่ลพบุรี เปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน”

วันที่ 27 พ.ค. 2557 )

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2557) ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นางจินตนา วิทยาสุข สรรพากรพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” มีนักเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คนโดยทางสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี รวมทั้ง ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการทาหน้าที่พลเมืองดี เสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยใช้เกมส์ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเกมส์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเสียภาษี สามารถสื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ว่าภาษีอากรที่เสียไปนั้น จะนำกลับคืนสู่ประเทศชาติในรูปแบบของสาธารณูปโภคต่าง ๆ นางจินตนา วิทยาสุข สรรพากรพื้นที่ลพบุรี กล่าวว่า ในปัจจุบัน เราจะเห็นข่าวว่ามีผู้ใหญ่หลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับเด็กและเยาวชน กรมสรรพากรเชื่อว่าการจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากประเทศได้นั้น จะต้องเริ่มต้นปลูกฝังคุณธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อประเทศกันตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน ของเรา จึงมีแนวความคิดที่จะช่วยปลูกฝังความสานึกรับผิดชอบ และรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กาลังเติบโต และกาลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีคุณธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อประเทศ ไม่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ไม่คดโกงประเทศชาติ
จำนวนคนอ่าน 94 คน จำนวนคนโหวต 0 คน