เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันที่ 2 มิ.ย. 2557 )

           เวลา 08.00 น.วันนี้(2 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ที่6 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านชีวิทยา ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆเพื่อให้ทางสถานศึกษาเกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริมป้องกัน เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่สถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ทุนด้วย

            นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายควบคุมผู้เสพ ผู้ค้า และกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุด และควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเยาวชน ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญมากที่สุด มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดโครงการ "พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ขึ้น เป็นการนำความรู้ แนวคิด สร้างเป็นเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นอย่างยั่งยืน โดยจัดแผนปฏิบัติการ ลงพบปะนักเรียนหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน ชี้แจงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร ในเชิงบูรณาการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นซักถาม โดยใช้เวลา1-2 ชั่วโมง ตามโรงเรียนทั้ง11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ซึ่งคาดว่าโครงการจะเข้าถึงนักเรียน สามารถลดปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  ท้องก่อนวัยอันควร ในกลุ่มเยาวชน และเกิดเครือข่ายป้องกันปัญหาต่างๆทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยต่อไป

จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน