เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 )

          วันนี้(13 มิถุนายน 2557)เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย หัวใจสะอาด จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดมีการแสดงศักยภาพในเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมของสภาเด็กและเยาวชน ทุกระดับอย่างครอบคลุม และส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยการอบรมกิจกรรมในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 120 คน

               สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสภาเด็กและเยาวชน /กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น /กิจกรรมเยาวชนไทยไขปัญหาคอรัปชั่น/กิจกรรมจิตวิญญาณของการเป็นตัวแทนของเยาวชน/กิจกรรมการเขียนเสนอโครงการที่ดีและกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนจากพี่สู่น้องในหัวข้อประสบการณ์ที่ได้จากงานสภาเด็กและเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน