เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 )

           นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัท เบอร์ลี่ไดน่าพลาส จำกัด  เลขที่ 166 หมู่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

            สำหรับ บริษัท เบอร์ลี่ไดน่าพลาส จำกัด ประเภทกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพนักงาน(สาขาลพบุรี) จำนวน 840  คน มีนายณรงค์ชัย นิวิตานนท์ เป็นผู้จัดการทั่วไป          

            นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานที่ดี และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ และรับทราบปัญหาของนายจ้างและลูกจ้าง

จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน