เกาะติดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )

          พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลคงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีแนวความคิดและความคิดเห็นต่างทางด้านการเมือง ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสลับซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะมีความรุนแรง และนิยมการแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิต

         กองทัพบกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดค่ายการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จัดนัดเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เยาวชน มีความรู้สึกสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทยเกิดความรัก ความสามัคคี และความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างในเรื่องระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต และการเคารพสิทธิของผู้อื่นเพื่อให้เยาวชนสำนึกในความสำคัญของตนเองที่จะต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองในลักษณะที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลและทันสมัย

จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน