เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน

วันที่ 19 มิ.ย. 2557 )

         วันนี้(19 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่ วัดธัญญะนิตยาราม(วัดหลุมข้าว) หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)  เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย "รูปแบบ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

        นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงรีวิวประกอบเพลงจากวงดนตรีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ การแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และการแสดงลำตัดของของนักเรียน เพื่อมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี อันจำนำไปสู่ความปองดอง สมานฉันท์ อย่างยั่งยืน เพื่อขจัดความขัดแย้งทั้งปวงที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้มีความรักและความหวงแหน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน