เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมพระสังฆาธิการ

วันที่ 24 มิ.ย. 2557 )

              วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จาก 5 อำเภอในจังหวัดลพบุรีได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จำนวน 450 รูป พร้อมด้วยไวยาวัจกร อีกจำนวน 100 คน

                สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี 3 เรื่องสำคัญได้แก่ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเปรียญ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)  เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และเจตคติที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการ ในด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการประสานงานบริหารงานคณะสงฆ์ การประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในเขตปกครอง โดยยึดหลักความรู้เกี่ยวกับงานปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแพร่ งานสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ตลอดจนให้พระสังฆาธิการได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีสืบต่อไป

 

จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน