เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ พื้นที่ป่าจำปีสิรินธร

วันที่ 9 ก.ค. 2557 )

                 วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. พระครูอุดมวรลักษณ์ เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงได้เห็นคุณค่าของการร่วมอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าหลวง  ตำรวจอำเภอท่าหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 คน

                   สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ได้แก่ การบวชป่า การปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ป่าจำปีสิรินธร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน