เกาะติดลพบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรีจัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

              วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งให้หมดไปจากพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปรองดองสมานฉันท์เป็นไปอย่างยั่งยืน / ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และแสดงให้เห็นพลังความสามัคคีของผู้เรียนร่วมเป็นพลังแผ่นดิน ผนึกกำลังความสามัคคีของทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีผู้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 125 คน

                    สำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วิทยากรจากสำนักงานปกครองจังหวัดลพบุรี และกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างให้เกิดความรักสามัคคี จำนวน 3 ฐาน คือ ฐานประชาธิปไตย ฐานความสามัคคีและฐานความมีน้ำใจ

จำนวนคนอ่าน 80 คน จำนวนคนโหวต 0 คน