เกาะติดลพบุรี
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่กำลังพล และประชาชน ที่ ลพบุรี

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )

            พลโท ธีรยุทธ  ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เป็นประธานกดปุ่มเปิดผ้าแพคุมป้าย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในพื้นที่หน่วยทหาร ณ กองร้อยเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้พื้นที่ว่างของหน่วยดำเนินการ
              เพื่อจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่กำลังพล ครอบครัว เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มุ่งให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน และมีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ โดยมีขั้นตอนและตัวอย่างในการปฏิบัติแต่ละสถานีอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเพาะชำไม้ประดับ เพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่หน่วยทหาร ผสมผสานกับการปลูกพืชสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน แบบพึ่งพาตนเอง การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนไปใช้เป็นปุ๋ย ทดแทนการใช้สารเคมี การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นบ้าน พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินโครงการไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนในพื้นโดยรอบหน่วยทหาร เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพล และครอบครัว ได้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ตลอดจนช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน