เกาะติดลพบุรี
: จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

วันที่ 8 ธ.ค. 2557 )

             วันนี้ ( 8 ธันวาคม  2557 ) เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการชุมชน และเผยแพร่รูปธรรมของขบวนองค์กรชุมชนในการคืนความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน รวมทั้งบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมพีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการได้แล้วจำนวน 80 ตำบล 79 กองทุน มีสมาชิกรวม 43,647 คน และมีเงินในกองทุนรวม 69,696,089.69 บาท

             นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่น การจัดนิทรรศการของเครือข่าย เช่นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน สภาพัฒนาการเมือง และสภาองค์กรชุมชน  การเสวนาในหัวข้อ "สมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน” และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีเด่น จำนวน 11 กองทุน และการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอย่างต่อเนื่อง จำนวน 39 แห่ง อีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 92 คน จำนวนคนโหวต 0 คน