เกาะติดลพบุรี
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 )

           วันนี้ ( 9 ธันวาคม  2557 ) เวลา 10.09 น.ที่ บ้านหนองคู หมู่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /เพื่อจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบลได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน จากประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมาประดิษฐาน ณ จังหวัดลพบุรี/ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี และเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วอาเซียน โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการจะประกอบไปด้วยอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่บรรจุคนได้ ประมาณ 1,500 - 2,000 คน ,อาคารสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และอาคารประกอบอื่นๆที่จะอำนวยความสะดวกพร้อมรับกิจกรรมต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ 185 ไร่ ของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ  

            ในโอกาสนี้ จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "ลพบุรีรวมพลคนศีล 5 บูชาพ่อหลวง” ขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมของสมาชิกตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " และเพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯให้ยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 125 คน จำนวนคนโหวต 0 คน