เกาะติดลพบุรี
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 )

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอเมืองฯ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 35 หม่บ้าน ๆ ละ 3 คน เจ้าคณะอำเภอและตำบล จำนวน 35 รูป  และพระวิทยากร วิทยากรแกนนำ อำเภอละ 10 รูป เข้าร่วมเวทีประชาคม โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ จัดโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน