เกาะติดลพบุรี
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557

วันที่ 17 ธ.ค. 2557 )

                วันนี้ (17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล "บัวทิพย์”ประจำปี 2557  แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9  ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ทันโลก แตกฉานในพระปริยัติธรรม และเชี่ยวชาญพิเศษทางอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษามคธ เป็นที่ยกย่องยอมรับของพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆทั่วไป โดยปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษาและงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการสอนพระปริยัติธรรมและการสร้างสรรค์งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก หลากหลายด้วยหนังสือประเภทคู่มือการเรียนการสอน ประเภทพจนานุกรม ประเภทธรรมะ และธรรมประยุกต์ ทั่วไป ซึ่งล้วนเป็นคลังธรรมอันทรงคุณค่าที่อำนวยประโยชน์ทั้งแก่ผู้มีหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและสาธุชนทั้งหลายอย่างอเนกอนันต์

               รางวัลบัวทิพย์เป็นรางวัลที่ประกาศเพื่อยกย่องเกียรติคุณ บุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นสืบทอดแนวทางที่หลวงพ่อพระพุทธวรญาณได้เคยปฏิบัติมาอย่างจริงจัง  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10

                พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) นามเดิม ทองดี สุรเดช เกิดวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2489 ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพุทธศักราช 2503 และอุปสมบทเมื่อพุทธศักราช 2510 ที่จังหวัดกำแพงเพชร สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อพุทธศักราช 2515 สอบได้ประโยควิชาชีพครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) เมื่อพุทธศักราช 2516 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ ตั้งแต่พุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา โดยได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาตันติภาษา สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน และเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก รวม 4 วัด เป็นต้น

จำนวนคนอ่าน 114 คน จำนวนคนโหวต 0 คน