เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

วันที่ 18 ธ.ค. 2557 )

           วันนี้ ( 18 ธันวาคม  2557 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต(DSI MAP) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐ และที่สงวนหวงห้ามต่างๆ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และตรวจสอบการกระทำผิดของผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งนอกจากจะเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วยังเป็นการป้องกันและลดปัญหาการรุกล้ำที่ดินของรัฐได้ด้วย

            สำหรับโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต(DSI MAP) เป็นโปรแกรมอย่างง่ายที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวเขตสงวนหวงห้ามของรัฐ เขตป่าไม้ เขตการปกครองทั่วประเทศ รวมทั้งตรวจหาชั้นความสูง แหล่งแร่ เป็นต้น ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้การใช้งาน การอ่านแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ พิกัดดาวเทียม การใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งประยุกต์การใช้ระบบเพื่อประโยชน์ขององค์กรต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ  และตัวแทนประชาชน จำนวน 50 คน  โดยมีคณะวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานแก่ผู้เข้าอบรม

จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน