เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์

วันที่ 26 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)

            นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล ได้นำภาครัฐประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันในกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เป็นป่าสมบูรณ์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการอันสืบต่อเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น”วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ได้เล็งเห็นอันตราย ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่นับจะทวีความรนแรงมากขึ้น ส่วนที่เลือกในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีสถิติยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟป่ามากที่สุด การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2เมษายน 2558 และรณรงค์มิให้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับความเสียหายจากไฟป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน

                สำหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี การมอบพันธ์ไม้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ การประกวดวาดภาพในหัวข้อ”ผลกระทบจากไฟป่า” กิจกรรมปล่อยขบวนรถแท๊คเตอร์ทำแนวป้องกันไฟป่า การแสดงของนักเรียนและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี.

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน