เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ

วันที่ 26 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)

             วานนี้ (25 ก.พ. 2558)เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าง"เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ระดับแกนนำ" รวมทั้งบรรยายในเรื่องแนวคิดเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติและการเตือนภัยให้แก่เครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนและการกระจายข่าวภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ในการแจ้งเตือนภัย โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯจากเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน  ประชาชนผู้มีจิตอาสา สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ มูลนิธิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน 200  คน ซึ่งใช้เวลาในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2 วัน

              ซึ่งในภาคเช้าได้มีการอภิปรายเรื่อง"บทบาทของกลุ่มแกนนำ ความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน" และหัวข้อ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกับเครือข่าย ฯในบริบทของความร่วมมือและการประสานงาน” โดยมีวิทยากร ได้แก่ พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ นายมนัส ทรงแสง และพล.อ.อ.สมนึก สวัสดิ์ถึก ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ดร.ปิยวัฒน์ ขนิษฐาบุตร ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และน.พ.ฉัตรบดินทร์ เจตนะศิลปิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ฯลฯ ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มหัวข้อคือ ขั้นตอนความร่วมมือในช่วงภาวะวิกฤต,การขยายความร่วมมือสู่ชุมชน,การสนับสนุนที่ต้องการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การนำเสนอผลการระดมความคิด สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตอบข้อซักถาม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

               สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ คาดหวังว่าสมาชิกเครือข่าย ฯ จะมีความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ การแจ้งเตือน การกระจายข่าวภัยพิบัติ การติดต่อประสานงาน และบริหารจัดการกรณีเกิดภัยให้เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยได้ ตลอดจนนำความรู้เรื่องภัยพิบัติและการเตือนภัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกอื่นได้รับทราบ และมีแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน