เกาะติดลพบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)

            วันนี้( 6 มีนาคม 2558) เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ ห้องจ่ายยาและบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวนหย่อมฯ จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

            นายมงคล ทองแผ่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ ที่ได้มาเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อควบคุมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งนี้ กล่าวว่า การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นการให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟในอาคารแก่ผู้ป่วย ญาติและบุคลากร เพื่อเพิ่มระดับศักยภาพเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ตลอดจนเพื่อบำรุงขวัญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ พนักงาน รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง สามารถเข้าใจในวิธีช่วยเหลือตนเอง ทรัพย์สินขององค์กร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มาใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน