เกาะติดลพบุรี
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดแถลงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 6 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)

       วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต

นางจันทิรา จิตรชื่น กล่าวว่า ในด้านการปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตทั้งสิ้น 89 เรื่อง ได้ดำเนินการไปแล้ว 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนด้านการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว 855 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของบัญชีทั้งหมด และด้านสุดท้ายคือด้านการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านวันคอร์รัปชันสากล /การจัดกิจกรรมสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างจังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดลพบุรี และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมาตรา 100 ,103 และ103/7 วรรคแรกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อย่างต่อเนื่อง

  นางจันทิรา จิตรชื่น กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ รวมถึงเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และหากประชาชนพบเห็นเรื่องราวการทุจริตก็ขอให้แจ้งมาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3677 0263 

จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน