เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เร่งขจัดปัญหาขยะในพื้นที่ เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกประชาชนคัดแยกขยะ

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)

           จากสภาพปัญหาขยะล้นเมือง จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลมีความห่วงใยกับปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมและออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะ

        วันนี้(4 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เรียกประชุมหัวหนน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่เป็นเจ้าภาพในการบำบัดขยะมาประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและนำเอกชนร่วมลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า แนวคิดการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รัฐบาลมีความเป็นห่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเอกชนมาร่วมลงทุน แล้วนำขยะไปใช้ประโยชน์ ผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ ทำอย่างไรจะให้เทศบาล หรือ อบต. ได้รับประโยชน์ โดยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยมาดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเทศบาล หรือ อบต. ที่จะดำเนินการ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการต้องผ่านกระบวนการทั้ง 14 ขั้นตอน

       สำหรับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นใหม่นั้น คงต้องให้ทุกท้องถิ่นรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักลดขยะ และคัดแยกขยะ  โดยนำผลการดำเนินงานของจังหวัด หรือตำบลของจังหวัดลพบุรีที่ประสบผลสำเร็จมาศึกษา และต่อยอดในการบริหารจัดการขยะต่อไป 

จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน