เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ปิดโครงการก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำกลาง ปั้นโอ่งน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

วันที่ 5 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)

           วันนี้( 5 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่วัดภาวนาสิตาราม หมู่ที่1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการ ก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำกลาง ปั้นโอ่งน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีงานทำ มีรายได้  ภายใต้การทำงานในรูปแบบประชารัฐ คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอพัฒนานิคมซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณและวัสดุในการดำเนินงาน และประชาชนชาวตำบลโคกสลุงซึ่งเป็นภาคประชาชน และนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีทักษะ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่

            สำหรับโครงการฯนี้ เป็นโครงการระยะสั้น จ้างเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปั้นโอ่งเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท จ้างแรงงานจำนวน 30 คน เป็นเวลา 13 วัน ได้โอ่งเก็บน้ำ จำนวน 26 ใบ  โดยใช้เงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งในระยะยาว ผู้เข้าร่วมโครงการ จะสามารถนำความรู้และทักษะในการปั้นโอ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ 

จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน