เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการปฏิบัติการฝนหลวงที่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)

                 วันนี้ (10 เม.ย. 59) เวลา 13.30  น. พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ณ เขื่อนป่าสัก     ชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 11 อำเภอ 91 ตำบล 677 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จำนวน 9 ตำบล 56 หมู่บ้าน  แต่ยังไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้ประเมินสถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  น้ำเพื่อการเกษตร  เพื่ออุตสาหกรรม  รักษาระบบนิเวศวิทยา  ด้านสาธารณสุข โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  อุปกรณ์  รถบรรทุกน้ำ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ และรายงานถึง สถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี  ซึ่งขณะนี้ จังหวัดลพบุรียังไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  ทางด้านนาย เลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จากการปฏิบัติการ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2559  จำนวน  5 วัน 28 เที่ยวบิน  มีฝนตกทั้ง 5 วัน  สามารถเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร และจาก 15 กุมภาพันธ์ –ปัจจุบัน  สามารถเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ 0.54 ล้านลูกบาศก์เมตร

                  จากนั้น  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง               ปี 2558/59 ( มาตรการที่4) จำนวน 143 โครงการ 39 ล้านบาทเศษ แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 11 คน   แจกน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรกร  และ ดูแปลงเพาะปลูกถั่วของเกษตรกร ที่บ้านนายธงชัย  ตันตระกูล  ซอย 19 หมู่ที่ 13  ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

                     พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงและวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรง  ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและ                     การบินเกษตร  ร่วมกับกรมชลประทานใช้พื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานภายใต้  โครงการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฎจักรน้ำพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  หรือ R-Square Project  เป็นการร่วมมือบริหารจัดการน้ำจากชั้นบรรยากาศสู่น้ำผิวดิน  โดยนำร่องที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนแรก    และยังเน้นย้ำให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลพบุรี  เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่เหมาะสม   นำหลักของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาใช้ เพื่อลดรายจ่ายให้มากที่สุด

จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 0 คน