เกาะติดลพบุรี
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 09.45 . ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โรงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการควบคู่กันไป โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการฯมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภายใต้หลักวิชกาการ ในการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่และแกนนำทางความคิด กลุ่มประชาชนในชุมชนที่อาจได้ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ประมาณ 170 คน โดยมีนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานเปิดการประชุม

          นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี กล่าวว่า โครงการสร้างถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี จะมีรูปแบบถนนเป็นแบบผิวจราจรลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร ซึ่งสภาพปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบอยู่ในเขต ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย และ ต.หินปัก ของอำเภอบ้านหมี่  ซึ่งกรมทางหลวงชนบทต้องการที่จะพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานด้านถนน เป็นความจำเป็นที่ต้องเพิ่มโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในอำเภอบ้านหมี่ รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดพื้นที่ของการพัฒนาเมืองให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการสนับสนุนโครงข่ายทางให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในเดือน มีนาคมและ เมษายน 2560 นี้ ในส่วนของประชาชนที่มาร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย เช่น ราคาประเมินที่ดินถ้าต้องถูกเวนคืน วัน/เวลาที่ประชาชนอยากทราบว่าพื้นที่ตัวเองจะถูกเวนคืนหรือไม่ จำนวนพื้นที่เท่าไร เรื่องความปลอดภัยตรงจุดตัดถนนเก่าและถนนใหม่ ทางเดินน้ำในช่วงฤดูฝนถนนจะเป็นตัวกั้นน้ำหรือไม่ เป็นต้น 

จำนวนคนอ่าน 80 คน จำนวนคนโหวต 0 คน