เกาะติดลพบุรี
คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 2 "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากนายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ที่ห้องประชุมธาราป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จากนั้นในช่วงภาคบ่ายคณะนักศึกษาฯเดินทางไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หมู่บ้าน "อยู่เย็นเป็นสุข" วิสาหกิจชุมชน ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม และชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม  สำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีจุดเด่นที่เลือกมาศึกษา คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีชุมชนที่พึ่งตัวเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างของชาวบ้าน ที่ร่วมมือกันพัฒนาชุมชน จนประสบความสำเร็จ มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา เพราะนักศึกษาที่มานี้มาจากหลากหลายหน่วยงาน หลายกระทรวงและบุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลงงานจากนโยบายลงสู่การปฏิบัติต่อไป

 

     สำหรับ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2552 มีทั้งทั้งตัวแทนจากภาคการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการเลือกตั้งของประเทศไทย

จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน