เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี คัดแยกขยะของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)

จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดแยกขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยให้แยกขยะที่ขายได้ และขยะอันตรายออกจากกัน แล้วเก็บรวบรวมขยะที่ได้ดำเนินการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ นำมากองที่สนามหญ้าด้านหน้าโรงอาหารข้างศาลากลางจังหวัด ในทุกวันอังคารที่สองของเดือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

            วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.ที่บริเวณลานคัดแยก/รับซื้อขยะ ด้านข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงมาตรวจเยี่ยมการเปิด "โครงการจังหวัดสะอาด" โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนศาลากลางจังหวัด ได้นำขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้ว โดยแยกเป็นขยะที่ขายได้ และขยะที่อันตรายออกจากกัน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มารับชั่งน้ำหนัก แยกประเภทชนิดของขยะ เพื่อคิดเป็นมูลค่าขยะแล้วส่งมอบเงินค่าขายขยะให้แต่ละส่วนราชการ หน่วยงาน โดยมีผู้ประกอบการมารับซื้อขยะในวันนี้ด้วย และทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีได้จัดภาชนะส่วนกลางเพื่อรวบรวมขยะอันตรายไว้ด้วย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี(อบจ.)มารับไปกำจัดต่อไป

        นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตอนนี้ทั้ง 125 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้ตกลงกับจังหวัดลพบุรี ที่จะร่วมกันคัดแยกขยะ โดยให้นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรวบรวมขยะมาไว้ที่ อบต.หรือเทศบาล  จากนั้นทาง อบต.หรือเทศบาล จะนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางที่อำเภอหรือจังหวัดอีกที แล้วนัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อบจ.)มารับไปกำจัดต่อ ทางจังหวัดลพบุรีได้มาเริ่มที่หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดลพบุรีก่อน ส่วนหน่วยราชการที่อยู่นอกศาลากลางจังหวัด เช่น อำเภอต่างๆ ก็ต้องขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน เพราะเป็นตัวชี้วัดที่รัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาขับเคลื่อนส่วนราชการภายในจังหวัดให้มีการคัดแยกขยะทั้ง 100

จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน