เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 238 ผืน และกระเป๋า จำนวน 90 ใบ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี

     สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการศึกษาด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 788 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 93 คน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

จำนวนคนอ่าน 175 คน จำนวนคนโหวต 0 คน