เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี กระทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

วันที่ 18 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2560  ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชนต่อสังคมประเทศชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน