เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)

วันนี้ (21 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณคลองห้วยส้ม หมู่ที่6 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยส้ม ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ การระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ การตื้นเขิน การเน่าเสียของน้ำ และทัศนียภาพของแหล่งน้ำ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคืนชีวิตให้สายน้ำ และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นตน ตลอดจนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองห้วยส้ม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทในเครือเบทาโกร ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ในส่วนของอำเภอพัฒนานิคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แบ่งโครงการฯกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยส้ม ออกเป็น 3 ระยะ รวมระยะทางดำเนินการ ความยาวคลองห้วยส้มประมาณ 17 กิโลเมตร จะได้น้ำหนักรวมของผักตบชวา ทั้งสิ้น 2,967 ตัน หลังจากนำผักตบชวาขึ้นมาจากคลองห้วยส้มแล้ว ทางอำเภอได้นำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อไว้แจกจ่ายให้เกษตรกรไปใช้ ซึ่งเป็นการนำวัชพืชที่ถูกกำจัดจากลำคลองมาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

     ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดเป็น 2 มาตรการ ได้แก่มาตรการในการปราบปราม และมาตรการในการป้องกัน ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ซึ่งเป็นภารกิจในการขุดลอกคูคลอง และเก็บผักตบชวา รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว  

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน